SVET STARŠEV

Kaj je svet staršev ?

Svet staršev je po zakonu (66. člen Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja) eden od organov šole, katerega namen je organizirano uresničevanje interesov staršev in zakonitih zastopnikov učencev vključenih v vrtec in osnovno šolo.

Naloge in pristojnosti sveta staršev:

 • voli predstavnike staršev v svet šole in druge organe šole,
 • daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,
 • daje mnenje o letnem delovnem načrtu šole in vrtca,
 • predlaga zadeve v obravnavo Svetu šole,
 • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
 • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
 • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
 • ima pravico obravnavati predlog pravil šolske prehrane,
 • daje soglasje k predlogu ravnatelja o skupni nabavni ceni delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za posamezen razred,
 • predlaga uvedbo dopolnilnih in obšolskih dejavnosti zavoda,
 • v dogovoru z vodstvom šole lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine,
 • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika. Predstavnika oddelka izvolijo starši oddelka na prvem roditeljskem sestanku z večino glasov tistih, ki so prisotni na roditeljskem sestanku.

Svet staršev na prvi seji izvoli predsednika sveta staršev in namestnika.

Pristojnosti in naloge predsednika sveta staršev:

 • predstavlja in zastopa svet staršev,
 • vodi in organizira delo sveta staršev,
 • sklicuje seje sveta staršev, predlaga dnevni red in vodi seje sveta staršev,
 • usklajuje sodelovanje sveta staršev z drugimi organi šole in sodeluje z ravnateljem,
 • skrbi za upoštevanje poslovnika sveta staršev,
 • opravlja druge naloge za katere ga zadolži svet staršev v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi, odlomkom o ustanovitvi, splošnimi akti šole in poslovnikom.

Mandat predsednika traja do konca šolskega leta z možnostjo ponovne izvolitve.

Predsednik lahko tudi odstopi ali pa je razrešen. Predlog za razrešitev lahko poda katerikoli predstavnik. Predstavniki o pobudi glasujejo na svetu staršev.

Svet staršev je sklepčen, če je na seji navzoča večina predstavnikov.

Svet staršev sprejema svoje odločitve z glasovanjem. Predlog je sprejet, če zanj glasuje več kot polovica prisotnih predstavnikov.

Svet staršev se sreča vsaj trikrat letno (jesenska seja – september, zimska seja – februar-marec, pomladanska seja – maj-junij).

Prvo sejo sveta staršev skliče ravnatelj, ostale seje skliče predsednik sveta staršev.

Predstavniki oddelkov  na roditeljskih sestankih predstavljajo sklepe staršev in s starši razpravljajo o problematiki dela in življenja v šoli.

Predloge, pomisleke ali pohvale, za katere starši na roditeljskih sestankih presodijo, da jih je potrebno predstaviti svetu staršev, predstavnik predstavi na naslednji seji sveta staršev.

Svet staršev se lahko sestane tudi izredno.

Pobudo za sklic izredne seje lahko dajo predsednik, najmanj ena tretjina predstavnikov, večina staršev kateregakoli oddelka, ravnatelj ali Svet šole.

Skupne priložnosti

Skupni interes staršev, šole in družbe je kvaliteten vzgojno izobraževalni šolski sistem.

Za naše otroke si želimo:

 • kvalitetno izobraževanje,
 • vzgojo v duhu strpnosti, sožitja in nenasilja,
 • spodbudo kreativnosti,
 • podporo posamezniku na močnih področjih,
 • krepitev vztrajnosti in poguma,
 • spodbudo pri kreativnosti,
 • kritično mišljenje in odprtost duha.

Za realizacijo željenega je potrebno sodelovanje med starši, učitelji in otroci, prisluhniti je potrebno vsakemu. Med seboj si moramo zaupati in se spoštovati.

Starši imamo priložnost in dolžnost, da s strokovnimi delavci šole vzpostavimo zaupen, spoštljiv in odgovoren odnos v katerem vsi skupaj delujemo v dobro vseh otrok v šoli.

PREDSTAVNIKI SVETA STARŠEV ZA ŠOLSKO LETO 2023/2024 – povezava

Smo šola, ki nudi učencem razvoj kompetenc prihodnosti.
Dostopnost