ŠOLSKI SKLAD

Šolski sklad predstavlja pomemben vir denarja, ki ga šola namenja za posodabljanje učnih pripomočkov in opreme, za izboljšanje kakovosti pouka in za interesne dejavnosti naših šolarjev, saj sredstva, ki jih namenjata šoli državna in občinska blagajna, zadostujejo za izvedbo najosnovnejše šolske dejavnosti.

S pomočjo šolskega sklada skušamo izboljšati pogoje za izobraževanje naših otrok, otrokom skušamo omogočiti več kot samo najnujnejše in želimo jim pomagati na vseh področjih tekom celotnega obdobja izobraževanja.

Prav tako s pomočjo šolskega sklada pomagamo mnogim družinam v stiski in omogočamo vsem otrokom, da se lahko udeležujejo taborov in šol v naravi.
Skupaj se trudimo, da bi imeli vsi naši učenci optimalne pogoje za uspeh in osebno rast.

Zakaj šolski sklad?

Živimo v času, v katerem si marsikatera družina ne more privoščiti več kot preživeti iz dneva v dan; vsak dodaten strošek za izobraževanje otrok tako za mnoge družine naših otrok postane prehudo breme. Šolska ekskurzija, šola v naravi, športne aktivnosti … so dejavnosti, ki si jih nekateri otroci ne morejo več privoščiti. Tudi če je to področje, ki ga imajo še posebej radi, če bi se ob tej dejavnosti lahko naučili mnogo več kot sicer – ali vsaj toliko kot njihovi  sovrstniki.

Kako šolski sklad pomaga otrokom?

Namen sklada je:

  • pomoč socialno šibkim otrokom, zlasti pri nakupu potrebščin, udeležbi pri projektih, šoli v naravi, taborih in drugih dejavnostih nadstandardnega programa šole in vrtca;
  • financiranje dejavnosti in potreb posameznih otrok, ki niso sestavina izobraževalnega programa oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev;
  • zvišanje standarda  oziroma nakup nadstandardne opreme za izboljšanje kakovosti vzgojno-izobraževalnega dela;
  • nagrajevanje posameznih učencev ali skupin učencev za izjemne dosežke na različnih področjih dela.

Ne pozabimo!

Vsi otroci so tudi naši otroci, so  naše največje bogastvo. Zato bomo veseli, če boste lahko pomagali s svojimi prispevki. V tem šolskem letu želimo narediti vse, da zaradi finančne stiske nobeden od otrok   ne bo prikrajšan za kvalitetno bivanje v zavodu. Otroci se največ naučijo, če slišijo, vidijo in sami naredijo. Tako je zasnovano delo v šoli v naravi, kjer se otroci ob učnih vsebinah učijo tudi socializacije in samostojnosti. Prav učenje na drugačen način daje otrokom možnost in priložnost za osebnostno rast, razvoj interesov in sposobnosti za pridobivanje novih znanj, spretnosti, socializacije ter navezovanja novih prijateljstev.

Pričarajmo kar največ otroških nasmehov!

Delo sklada vodi in usmerja upravni odbor sklada, mandat članov traja pet let.
Upravni odbor opravlja predvsem naslednje naloge:

  • sprejema Pravilnik sklada,
  • voli in razrešuje predsednika
  • upravnega odbora,
  • sprejema letni program dela,
  • pripravlja poročila o realizaciji letnega programa dela,
  • odloča o finančnih poslih in upravlja s sredstvi šolskega sklada,
  • obravnava mnenja in predloge Sveta staršev ter staršev učencev, o pomoči in odloča o njih,
  • oblikuje in posreduje pobude ter predloge za sodelovanje oziroma donacije in drugo posameznikom, institucijam, podjetjem ter drugim, razen političnim strankam,
  • skrbi za promocijo sklada,
  • organizira prireditve in zbiralne akcije, katerih namen je zbiranje sredstev za sklad,
  • sprejema smernice za dodeljevanje finančne pomoči socialno šibkim učencem,
  • odloča o morebitnih pritožbah staršev,
  • opravlja druge naloge po zakonu.

Upravni odbor ima 7 (sedem) članov, trenutni člani upravnega odbora:

Predstavnice šole:
Stanka Erjavec,
Vesna Korže,
Ida Žunkovič,

Predstavnica vrtca:
Helena Selinšek,

 

Predstavniki staršev:
Špela Zupanc,
Tamara Kokot,
Ervin Aubel.

PRISPEVKI V ŠOLSKI SKLAD

Prostovoljni prispevki bodo omogočili nemoteno delo sklada in uresničevanje spodaj navedenih namenov:

  • financiranje dejavnosti in potreb učencev, ki niso sestavina izobraževalnega programa oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev,
  • financiranje nadstandardnih dejavnosti, ki so kot take opredeljene v LDN za vsako šolsko leto,
  • nakup nadstandardne opreme (didaktični in učni pripomočki),
  • zviševanje standarda vzgoje in pouka in podobno,
  • pomoč pri plačilu pri udeležbi na ekskurzijah, taborih in šoli v naravi socialno ogroženim otrokom, pod določenimi pogoji in v določenem deležu.

V šolski sklad je mogoče prispevati ali donirati tudi preko UPN (univerzalni plačilni nalog) ali elektronskega bančništva. V kolikor bi se odločili za morebitni prispevek ali donacijo, višina ni pomembna, so v nadaljevanju na voljo vse potrebne informacije:

PREJEMNIK: OŠ Majšperk, Majšperk 32b, 2322 Majšperk
IBAN prejemnika: SI56 0110 0600 7816 283
BIC prejemnika: BSLJSI2X
SKLIC: SI00
KODA NAMENA: OTHR
NAMEN PLAČILA: prispevek v šolski sklad

Namenite del dohodnine šolskemu skladu – nič vas ne stane!

Pravila delovanja Šolskega sklada OŠ Majšperk omogočajo, da šolskemu skladu namenite del svoje dohodnine (do 0,3 %). Namenitev dela dohodnine je brezplačna in vas nič ne stane, saj gre vaša plačana dohodnina namesto v državni proračun šolskemu skladu.

Šolskemu skladu OŠ Majšperk lahko namenite del dohodnine zelo enostavno in sicer tako, da:

 • v portalu eDavki oddate obrazec »Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije (Doh-Don)« v katerem kot davčno številko upravičenca navedete »57555559« in vpišete odstotek »0,3«,
 • izpolnite obrazec »Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije « s svojimi podatki, ga natisnete in podpišete ter prinesete v tajništvo šole ali ga vaš otrok odda učiteljici, lahko pa ga tudi sami pošljete ali odnesete na vaš finančni urad.

 

Upravni odbor šolskega sklada

Dostopnost