KO PRAVLJICE ŽIVIJO – Glasbeno pravljični krožek

Pravljice nam omogočajo vstopanje v čarobni svet princes, zmajev, čarovnic, palčkov, govorečih živali … in prinašajo močna sporočila o življenju, medsebojnih odnosih, vrednotah, odnosu do narave. Otroci preko zgodb prejemajo določene vrednote, razrešujejo težka čustva in notranje konflikte, bogatijo besedni zaklad in sposobnosti izražanja. Pravljice so prijetne, skrivnostne, napete, pravične, raznolike, podobne, smešne, žalostne …

Učenci bodo pri krožku aktivno poslušali zgodbice z različnimi vsebinami in poustvarjali vsebine, igrali igro vlog, ustvarjali  svojo pravljico, pripovedovali, peli, plesali, nastopali in se zabavali. Poudarek bo na procesu ustvarjanja igre ,ob risanju in igranju vlog se bomo poistovetili s knjižnimi junaki.

mentorica: Milena Širec

 RAZGIBANI V NOV DAN

Ciljna skupina: 1. – 4.r

Z učenci bomo skozi elementarne igre in igre z žogami skrbeli za skladno telesno razvitost in razgibanost, pravilno telesno držo, spodbujali medsebojno sodelovanje in razvijali zdravo tekmovalnost. Poseben poudarek bo namenjen fairplay-u v športu.

Barbara Rajh, OŠ Ptujska Gora,  Vesna Korže, OŠ Stoperce

GLEDALIŠKE URICE

Gledališke urice bodo potekale enkrat tedensko oz. po potrebi. Vključijo se lahko učenci 3., in 4. razredov. Načrtujemo izvedbo proslav ob dnevu šole in ob zaključku leta ob dnevu državnosti. Prav tako bomo po potrebi sodelovali na prireditvah ob sprejemu prvošolčkov v šolsko skupnost, sprejem mladih članov v Rdeči križ ter pri ostalih prireditvah v kraju.

učiteljica: Katja Predikaka, OŠ Ptujska Gora

SPRETNI PRSTKI

Ciljna skupina: učenci 1.VIO

Skozi izbrane dejavnosti želimo  razvijati interes za različne oblike ustvarjanja. Ob tem razvijati ročne spretnosti, ustvarjalnost in domišljijo ter ob rokovanju z različnimi materiali in orodji razvijati motorične spretnosti. Ozavestiti želimo pomen ročnih spretnosti   za dobro počutje in kakovostno življenje ter  oblikovati pozitiven odnos do okolja, samega sebe in drugih ter razvijajo pozitivna stališča, navade in načine ravnanja.

Učenci bodo  glede na njihov interes pridobili osnovna življenjska znanja/ veščine šivanja, vezenja, pletenja ter se v skupnih aktivnostih  sprostili, razvedrili ter oblikovali pozitivne vzorce medsebojnega sodelovanja.

mentorica: Andrejka Nemec

MLADI RADOVEDNEŽI

RAZRED:     1., 2., 3.

Skozi celotno šolsko leto se bomo pripravljali na matematična tekmovanja in razvijali različna matematična, logična in miselna  znanja.

Cilji:

 • vzpodbujanje vedoželjnosti
 • razvijanje logičnega mišljenja
 • reševanje matematičnih problemov z ustreznimi strategijami
 • pripravljanje na šolska/državna tekmovanja

Namen in splošni cilji

povečati interes za matematiko in naravoslovje, bogatiti matematični besedni zaklad in naravoslovne pojme, izboljšati odnos do matematike in naravoslovja, razvijati sproščenost in samozavest pri otrocih, vzpostaviti povezanost otrok in staršev ob matematiki in naravoslovju.

mentor: Jelka Rakovec

ID – RAP: PRVI KORAKI V SVET VRTNARJENJA

Otroci vse preveč časa preživijo pred telefoni, računalniki in televizijo. Namen dejavnosti je, da vzbudimo željo po gibanju v naravi ter pri tem poskrbimo še za lepšo okolico in spoznamo nekaj zelišč, ki so del zdravega načina prehranjevanja.

Pri dejavnosti bomo spoznali nekaj vrst zelenjav, začimb pa tudi cvetlic. Z dejavnostjo želimo spodbuditi otroke, da bodo spoznali izvor hrane ter se tako posredno učili kulturnega prehranjevanja. Na svežem zraku se bodo gibali, učili o naravi in se seznanjali in zavedali, da je narava del nas in mi del nje, zato se moramo od nje učiti.

Dejavnost je namenjena učencem 1. VIO

mentorica: Ida Žunkovič

PLESNI VRTILJAK

Raztezne vaje za izboljšanje gibljivosti. Aerobna dejavnost – aerobika, družabni plesi, hip hop, pop, lastno ustvarjanje z gibom. Povabilo na ples. Stabilizacija telesa – krepilne vaje. Sproščanje ob glasbi – meditacija, joga. Dihalne vaje. Zdrava prehrana – uravnotežen jedilnik. Higiena. Varna vadba. Sprostitev.

 SPORTIKUS NAJ BO

Varna vadba – ogrevanje (raztezne in krepilne vaje za posamezen šport). Aerobna vadba – košarka, odbojka, nogomet, rokomet, atletika. Priprava na tekmovanje. Tehnika in taktika. Športna oprema. Higiena. Možnosti ukvarjanja s športom izven šole. Medsebojno sodelovanje. Fair play v športu! Najdejo primerno aktivnost zase! Individualni trening. Dihalne vaje – moč misli. Uravnotežen jedilnik športnika. Psihična in fizična priprava športnika. Organizacija športnih tekmovanj na šoli.

MLADI PLANINEC

Pohodi v naravi. Dlje časa trajajoča aerobna dejavnost. Pozitivni odnos do gibanja, okolja, samega sebe in drugih. Sodelovanje s PD Majšperk. Zdrav način preživljanja prostega časa. Poudarek na varni vadbi. Primerna obutev. Planinska oprema. Vozli. Prva pomoč. Ekološka ozaveščenost. Orientacija v naravi.

Sandra Pišek, prof. ŠVZ

PROMETNI KROŽEK

Glavna naloga prometnega krožka je pripraviti in usposobiti učence na varno udejstvovanje  v prometu,  organizacija in izvedba šolskega in medobčinskega tekmovanja »KAJ VEŠ O PROMETU«.

Ostali cilji:

 • poznajo resnične razmere v prometu s katerimi so se spoznali pri različnih predmetih v povezavi z drugimi vsebinami pri dejavnostih in akcijah,
 • imajo razvite umske in telesne sposobnosti za samostojno varno in odgovorno vedenje v prometu,
 • poznajo »varne poti« v šolo in domov in se pravilno vedejo na nevarnih mestih,
 • poznavajo prometna sredstva, sestavo, delovanje ter varnostno opremo in so usposobljeni za kontroliranje stanja in pravilno vzdrževanje ( kolo ),
 • poznajo določila – zakone, predpise, znake, ki urejajo odnose in sporazumevanje med udeleženci v prometu,
 • poznajo vzroke prometnih nesreč – hitrost, alkohol, agresivnost v prometu, itd. – in jih vrednostno opredeljujejo,
 • pripravljeni so upoštevati znanja za pravilno vedenje v prometu,
 • uporabljajo osebno varnostno opremo pri udeležbi v prometu – odsevnik- kresnička, nalepke, rutica, varnostni pas, itd.,
 • sodelujejo pri prometno vzgojnih dejavnostih, akcijah in natečajih, ki jih organizira šola ali zunanji sodelavci,
 • skupaj z odraslimi odkrivajo nevarna mesta v prometni ureditvi šolskega okoliša in s predlogi spodbujajo odgovorne za odpravo takih mest.

mentor: Jožef Režek

ID ZDRAVA PREHRANA

V okviru razširjenega programa pri ID Zdrava prehrana, se bodo vsebine in dejavnosti izvajale v sklopu Hrana in prehranjevanje.

V okviru vsebin «Zdrav in uravnotežen jedilnik«:
– bodo učenci pripravljali raznolike jedi, z namenom, da preko degustacij v šolski jedilnici dvignejo prehransko kulturo pestrosti jedilnika;
– z lastnim vzgledom prikažejo kulturen odnos do hrane/ bonton;
– z izdelanimi plakati in zgibanko bodo predstavili zdrave prehranske navade;
V okviru vsebin »Kultura prehranjevanja«:
– bodo učenci spremljali kulturo prehranjevanja tako, da bodo spremljali količino ostankov hrane pri kosilu;
– beležili bodo živila in jedi, ki jih učenci odklanjajo;
– z anketo ugotovili vzroke za neješčost in odklonilen odnos do zelenjave;
– ugotovitve in zaključek spremljave predstavili na skupni oddelčni skupnosti.

mentorica: Tatjana Peršuh

 

Dostopnost