KNJIŽNICA – UČBENIŠKI SKLAD

Knjižnica načrtno zbira kjnižnično gradivo, ga strokovno obdeluje, hrani, predstavlja in izposoja ter opravlja informacijsko-dokumentacijsko in bibliopedagoško delo kot sestavino vzgojno-izobraževalnega dela v zavodu.
V naši knjižnici imamo več kot 22.000 knjižničnih enot gradiva, 21.700 enot je že računalniško obdelanih in opremljenih s črno kodo.  Mladinski del knjižnice hrani gradivo primerno za učence, učiteljski del pa nudi strokovno pedagoško literaturo.
Pod pogojem, da upoštevajo knjižnični bonton in navodila knjižničarja ter ostalih strokovnih delavcev, je knjižnica v času odprtosti vsem učencem na voljo tudi kot delovni prostor (učenje, branje in listanje revij, knjig, priprava govornih nastopov, seminarskih in raziskovalnih nalog, referatov, delanje domačih nalog …).

Delovni čas:
Šolska knjižnica je odprta ob dnevih pouka od 7.00  –  14.00 ure.
Izposoja:
– matična šola:
ponedeljek  od 7.00  –  14.00
torek     od 7.00  –  11.20
sreda   od 7.00 – 14.00
četrtek   od 7.00  – 11.20
petek   od 7.00 – 14.00

– podružnica Ptujska Gora:
četrtek   od 11.45  –  14.00
– podružnica Stoperce:
torek   od 11.45  –  14.00.

 

Rok izposoje:
21 dni za knjižno gradivo (izjemoma se lahko rok izposoje gradiva podaljša za 10 dni),
7 dni za neknjižno gradivo (CD-ji, DVD-ji …).

Rok izposoje za učence, opomini in odškodnina

Slika knižnice


U
ČBENIŠKI SKLAD

 

SEZNAMI UČNIH GRADIV ZA ŠOLSKO LETO 2023/2024

V skladu z 14. členom Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov (Uradni list RS, št. 12/2020) objavljamo sezname učnih gradiv za šolsko leto 2023/2024.
V  šolskem letu 2023/2024 je izposoja učbenikov iz učbeniškega sklada šole brezplačna za vse učence od 1. do 9. razreda.  Učbeniški sklad Osnovne šole Majšperk obsega čez 4.000 veljavnih učbenikov.
Učenci 1., 2. in 3. razreda prejmejo v trajno last brezplačne delovne zvezke, ki jih bodo po odločitvi strokovnega aktiva 1. VIO  uporabljali v šolskem letu 2023/2024. Delovne zvezke za 1., 2. in 3. razred nabavi šola iz sredstev učbeniškega sklada, ki jih zagotovi Ministrstvo za izobraževanje. Učbenike (1., 2. in 3. razred pa tudi delovne zvezke) prejmejo učenci praviloma prvi šolski dan, najkasneje pa prvi teden pouka v novem šolskem letu.

Spoštovani starši,
z obvestilom o učnih gradivih in šolskih potrebščinah za šolsko leto 2023/2024 ste bili seznanjeni tudi, da boste za morebitne nevrnjene, uničene ali poškodovane učbenike morali plačati odškodnino v skladu z 12. členom Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov (Uradni list RS, št. 12/2020).

Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov__28. 2. 2020

Navodila uporabnikom učbeniškega sklada

Učenci, ki bodo v šolskem letu 2023/2024 obiskovali 1., 2. in 3. razred, dobijo delovne zvezke prvi šolski dan v šoli brezplačno in v trajno last. Delovne zvezke dobijo učenci prvega triletja avtomatsko, brez naročanja; dobijo jih s samim statusom učenca prvega triletja OŠ Majšperk.
V NOBENEM PRIMERU NE DAJAJTE NOBENIH SOGLASIJ ZA POŠILJANJE DELOVNIH ZVEZKOV NA DOM IN NE NAROČAJTE DELOVNIH ZVEZKOV ZA 1., 2. IN 3. RAZRED PRI PONUDNIKIH ŠOLSKIH POTREBŠČIN!!!

MAJŠPERK
UČBENIKI 1. razred – 2023-24
UČBENIKI 2. razred – 2023-24

UČBENIKI 3. razred – 2023-24
UČBENIKI 4. razred – 2023-24
UČBENIKI 5. razred – 2023-24
UČBENIKI 6. razred – 2023-24
UČBENIKI 7. razred – 2023-24
UČBENIKI 8. razred – 2023-24
UČBENIKI 9. razred – 2023-24

PTUJSKA GORA
UČBENIKI 1. razred – 2023-24 – PT. GORA
UČBENIKI 2. razred – 2023-24 – PT. GORA
UČBENIKI 3. razred – 2023-24 – PT. GORA
UČBENIKI 4. razred – 2023-24 – PT. GORA

STOPERCE
UČBENIKI 1. razred – 2023-24 – STOPERCE
UČBENIKI 3. razred – 2023-24 – STOPERCE
UČBENIKI 4. razred – 2023-24 – STOPERCE

Posredujemo tudi povezave do spletnih strani nekaterih ponudnikov učnih gradiv in šolskih potrebščin.
Šola v zvezi s temi ponudbami ne prevzema nobenih obveznosti in nobene odgovornosti in tudi ne jamči za pravilnost njihovih seznamov.  Vedno preverite, ali so seznami ponudnika skladni z uradnimi seznami šole, ki so objavljeni zgoraj in so jih učenci v papirnati obliki tudi prinesli domov.

TUKAJ najdete povezave do nekaterih ponudnikov učnih gradiv in šolskih potrebščin.

   

Dostopnost